JSON Jackson

Java JSON Jackson Introduction

http://tw.gitbook.net/jackson/index.html

https://www.tutorialspoint.com/jackson/jackson_quick_guide

廣告
張貼在 未分類 | 發表留言

DNS

https://kenwu0310.wordpress.com/2018/12/04/centos-7-%E5%AE%89%E8%A3%9D-dns-domain-name-system/

張貼在 未分類 | 發表留言

http://cn.voidcc.com/question/p-avbcvnyl-bnn.html

http://cn.voidcc.com/question/p-avbcvnyl-bnn.html

https://github.com/barbeau/gpstest/blob/master/GPSTest/src/main/java/com/android/gpstest/util/GpsTestUtil.java

https://github.com/barbeau/gpstest/blob/master/GPSTest/src/main/java/com/android/gpstest/GpsStatusFragment.java

https://stackoverflow.com/questions/14222152/androids-onstatuschanged-not-working

https://stackoverflow.com/questions/5261929/android-location-api-get-provider-status

https://stackoverflow.com/questions/23496581/check-location-provider-status

張貼在 未分類 | 發表留言

Android进程间通信(IPC)机制Binder简要介绍和学习计划

https://blog.csdn.net/luoshengyang/article/details/6618363

張貼在 未分類 | 發表留言

adaptive project framework

https://www.lucidchart.com/blog/what-is-adaptive-project-framework

張貼在 未分類 | 發表留言

AR關鍵技術及其在航天航空領域中的應用

https://kknews.cc/zh-tw/news/ekz5grz.html

張貼在 未分類 | 發表留言

AR 眼鏡

https://kknews.cc/zh-tw/tech/68kpeep.html

https://zi.media/@yidianzixun/post/CqQvCV

張貼在 未分類 | 發表留言